Våra produkter

Med lång erfarenhet, stor kunskap och en unik service levererar vi stängsellösningar som skänker trygghet. Stängsel för areella näringar med mål att skydda dina djur eller din trädgård mot oinbjudna gäster. Kontakta oss via din närmsta återförsäljare.

Policys

Kvalitetspolicy
Vi strävar efter att i rätt tid leverera stängsel och övriga produkter tillverkade eller förmedlade av Häggroth Stängsel AB, så att de uppfyller kundernas behov och förväntningar. Genom ständiga förbättringar ska vårt arbetssätt säkerställa att rätt kvalitet ställs till våra kunders förfogande samt medverka till utveckling av företaget och våra medarbetare.

Miljöpolicy
Vi eftersträvar en så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta vill vi uppnå genom att:

 • Som företag har vi ett särskilt ansvar för att bidra till att skapa en hållbar utveckling
 • Vi ska genom ständig förbättring av vår verksamhet medverka till att uppnå en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Gällande lagstiftning och övriga krav som berör företaget ska uppfyllas samtidigt som insatser ska göras för att öka hushållningen med naturresurser och för att förebygga att föroreningar uppkommer.
 • Vi ska ha kompetens för att inom våra uppdrag kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna.
 • Vi ska dessutom arbeta för att minimera negativa miljöeffekter i vår egen verksamhet.

Arbetsmiljö
Vi eftersträvar en så god fysisk och psykisk arbetsmiljö att den, när det gäller att rekrytera och behålla personal, är ett konkurrensmedel. Detta vill vi uppnå genom att:

 • Att ingen ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.
 • Att samverkan mellan arbetsgivare och medarbetarna fungerar så att erfarenheter och synpunkter beträffande arbetsmiljö tas tillvara i det dagliga arbetet.
 • Att medarbetarna känner en delaktighet i arbetet.
 • Att arbetet ska vara utvecklande för alla anställda.
 • Att vår arbetsmiljö ska vara så bra att alla vill fortsätta arbeta efter pensionen.
 • Att alla på vår arbetsplats ska behandlas med respekt. Vi accepterar inte kränkande särbehandling (mobbning).

Alkohol- och drogpolicy
En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Det är inte tillåtet att använda alkohol eller andra droger under arbetstid eller vara påverkad när man kommer till arbetsplatsen.

Häggroth Stängsel AB kräver av alla medarbetare, samt tillfälligt verksamma inom arbetsplatsens område, att de helt avstår från användande av narkotika på arbetstid och fritid. Alkoholförtäring på arbetstid är förbjuden och förtäring av alkoholhaltiga drycker får ej äventyra trafiksäkerhet eller arbetets utförande. All hantering och konsumtion av narkotika, som inte är av läkare föreskriven, är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats.

Alla anställda har ett gemensamt ansvar att verka för en god arbetsmiljö utan alkohol och droger.

Trafiksäkerhetspolicy
Vi arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas. Detta vill vi uppnå genom att:

 • Alla anställda förbinder sig att följa gällande trafikregler.
 • Anställd som ansvarar för ett fordon ser till att fordonet uppfyller alla föreskrifter och är besiktigade.
 • Alla fordon servas enligt fabrikantens anvisningar.
 • Alla fordon ska framföras på ett miljömedvetet sätt.